Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Pályázatok
2017-04-07 12:56:00 Végh Béla Antal

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.08.01-től 2022.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Q vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-től 2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga,
- pedagógus munkakörben megszerzett szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- magyar állampolgárság,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- iskolai végzettségét, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
- nyilatkozatot arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információkat Kittler Zsuzsa nyújt, a 06-29/317-131-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.). Kérjük a borítékon feltűntet ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1188-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
V
agy
- Elektronikus úton Kittler Zsuzsanna részére a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu Email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyv megérkezését követően, képviselő-testületi ülésen kerül a pályázat elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.felsopakony.hu – 2017. április 7.
- Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláin – 2017. április 3.
- egyéb fórumokon – 2017. április 7.

vissza