Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Pályázatok
2017-09-26 09:07:00 Végh Béla Antal

PÁLYÁZAT

A SZABÓ MAGDA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
intézmény vezetői (intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZABÓ MAGDA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 

intézmény vezetői (intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető).

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- intézményvezetés; - könyvtárosi feladatok ellátása; - a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése; - felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért; - pályázatok elkészítése, benyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

         szakmai tapasztalat, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         150/1992. (XI. 20) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés szerint Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

         c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

         büntetlen előélet, cselekvőképesség

         kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, kreativitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány, és saját személygépkocsi

         pályázatírói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),

         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

         a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett,

         150/1992. (XI. 20) Korm. rendelet. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,

         szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kittler Zsuzsanna humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 29/317-131 23-as mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2071/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető.

         Elektronikus úton Kittler Zsuzsanna részére a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.felsopakony.hu - 2017. szeptember 26.

vissza