Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Bizottságok

10/2014. (XI.11.) rendelet 2. számú melléklete

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

 

 

A bizottság megnevezése

A bizottság tagjainak száma

 

  1. Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság                             5 fő

  2. Szociális és Rehabilitációs Bizottság                                      5 fő

  3. Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság    5 fő

 


 

10/2014. (XI.11.) rendelet 2. számú függeléke

KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI, TAGJAI, ELÉRHETŐSÉGÜK

 

 

Ügyrendi és Pénzügyi ellenőrző Bizottság

 

 

NÉV

CÍM

TELEFONSZÁM

Győriné Vajda Zsuzsa elnök

Felsőpakony, Radnóti u. 21.

06/20-322-9134

Gálné Czető Éva Ildikó

Felsőpakony, Zrínyi M. u. 30.

06/20-946-8295

Horváth Gergely

Felsőpakony, dr. Jáhn F. u. 35.

06/20-547-9288

Klemencz Lőrincné

Felsőpakony, Zrínyi M. u. 23.

06/30-63-64605

Tóth Viktória

Felsőpakony, Rákóczi u. 51.

06/70-608-5670

 

 

 

 

Szociális és Rehabilitációs Bizottság

 

 

NÉV

CÍM

TELEFONSZÁM

Balassa Jánosné elnök

Felsőpakony, Vasút u. 18.

06/20-537-1573

Gálné Czető Éva Ildikó

Felsőpakony, Zrínyi M. u. 30.

06/20-946-8295

Papp Norbert

Felsőpakony, Rét u. 4/B.

06/70-289-0849

Oláh Istvánné

Felsőpakony, Csokonai u. 43.

06/20-568-2444

Bukodi Edit

Felsőpakony, Rákóczi u. 30.

06/30-659-6533

 

 

 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, KULTÚRÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

 

 

NÉV

CÍM

TELEFONSZÁM

Papp Norbert elnök

Felsőpakony, Rét u. 4/B.

06/70-289-0849

Győriné Vajda Zsuzsa

Felsőpakony, Radnóti u. 21.

06/20-322-9134

Balassa Jánosné

Felsőpakony, Vasút u. 18.

06/20-537-1573

Böőr Károly

Felsőpakony, Eötvös u. 47.

06/20-472-6972

Végh Béla Antal

 

06/30-353-0313

 

 


 

10/2014. (XI.11.) rendelet 3. számú melléklet

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

 

1. Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

Feladat- és hatáskörök

 

1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

2. Javaslatot tesz a költségvetésben biztosított előirányzatok alapján a közbeszerzési terv tartalmára.

3. Előkészíti és előzetesen véleményezi a Képviselő-testület valamennyi pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntését, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

4. Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület pénzügyi vonatkozású döntéseit előkészítő és azok végrehajtására irányuló munkáját.

5. Részt vesz az éves költségvetési javaslat előkészítésében, véleményezi az éves költségvetési koncepciót, ellenőrzi a költségvetés végrehajtását.

6. Véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot, a költségvetés módosításáról szóló előterjesztéseket és a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló tervezeteit, valamint a következő év költségvetési koncepcióját és az önkormányzat gazdasági programját.

7. A gazdálkodás ellenőrzését az elfogadott ellenőrzési terv alapján szervezi.

8. Előkészíti a hatósági árakkal, a Képviselő-testület által megállapítandó egyéb díjakkal kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket.

9. Civil szervezetek pályázatainak elbírálásakor javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az egyes támogatások összegére vonatkozóan

10. Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat vagyongazdálkodásának korszerűsítésére, javítására.

11. Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

12. Vizsgálja az önkormányzatnál a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

13. Véleményezi a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházásokra, felújításokra beérkezett ajánlatokat.

14. Évente a zárszámadás előkészítésének keretében vizsgálja, hogy megvalósult-e az ésszerű költségtakarékosság.

15. Szakmailag együttműködik az önkormányzat által megbízott belső ellenőrrel.

16. Előkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodási tárgyú döntések (határozatok, rendeletek) tervezeteit és azokat a Képviselő-testület elé terjeszti.

17. Rendszeresen elvégzi a pénzügyi, gazdálkodási tárgyú rendeletek felülvizsgálatát, e rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

18. Figyelemmel kíséri az önkormányzat részvételével alakult gazdasági társaság tevékenységét, rendszeres tájékoztatást kér.

19. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről illetve a „Felsőpakony Községért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet alapján javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre.

20. Véleményt nyilvánít a hulladékgazdálkodási koncepciókról, tervekről.

21. Véleményt nyilvánít a település környezetvédelmi és területfejlesztési koncepcióiról, programjairól, valamint az egyéb szakági tervekről, programokról.

22. Véleményt nyilvánít a településrendezéssel kapcsolatos feladatokról, koncepciókról, tervekről.

23. Véleményt nyilvánít a településrendezési tervek egyeztetésének szempontjairól.

24. Szoros partneri kapcsolatra törekszik a megyei és regionális fejlesztésben érintett szervekkel.

25. Figyelemmel kíséri, szervezi és ellenőrzi a helyi közszolgáltatások körében:

- a településfejlesztési, településrendezési,

- lakásgazdálkodási,

- vízgazdálkodási,

- a helyi közutak és közterületek fenntartásával,

- településtisztasággal és egyéb kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet.

26. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére és jutalmazására, továbbá az alpolgármester tiszteletdíjának emelésére.

27. Felülvizsgálja és javaslatot tesz a képviselők tiszteletdíjának emelésére

28. Előzetesen véleményezi a helyi adók megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeletek tervezetét

29. Gazdasági Programot véleményezi

30. Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről

 

 

2. Szociális és Rehabilitációs Bizottság

 

Feladat- és hatáskörök

 

1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

2. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt:

a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról,

b) az átmeneti segélyről,

c) temetési segély megállapításáról,

d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása

e) szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása

f) méltányos célú ápolási díj.

3. Véleményezi a polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások ellen benyújtott fellebbezéseket.

4. Javaslatot tesz az egészségnevelés helyi célkitűzéseire.

5. Vizsgálja a települési betegellátás helyzetét, személyi és tárgyi feltételeit.

6. Lakossági információkat gyűjt a betegellátásról, az egészségügyi intézmények munkájáról, azokat az intézményvezetővel együtt értékeli, közreműködik a negatív tapasztalatok felszámolásában.

7. A polgármesteri hivatal, valamint a társadalmi szervek bevonásával felmérést végez a község területén élő időskorúakról, valamint a nehéz szociális körülmények között élőkről.

8. Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a településen jelentkező szociális problémák megoldására.

9. Ellenőrzi a szociálpolitikai feladatok megoldását, részt vesz a hatáskörébe tartozó egyes szociális juttatások iránti kérelmek elbírálását megelőző eljárásban.

10. Részt vesz az egészségügyi és szociális szakágazat költségvetésének összeállításában.

11. Javaslatot tesz a feladatkörével kapcsolatos intézményvezetői pályázatok kiírására, előzetesen véleményezi a beérkezett pályázatokat.

12. Előkészíti és véleményezi az önkormányzat szociális és egészségügyi tárgyú rendeleteinek tervezeteit és azokat a Képviselő-testület elé terjeszti.

13. Családvédelemmel összefüggő teendők koordinálása, segítése

14. Évenként áttekinti az óvodások, az iskolások és a község ifjúságának egészségügyi helyzetét.

15. Véleményt nyilvánít más településsel kötendő szociális és egészségügyi témájú együttműködési megállapodások tartalmi követelményeiről.

16. Javaslatot tesz az egészségügyi ellátással, betegség-megelőzéssel, a szenvedélybetegségekkel, a mentálhigiénés feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. Helyzetelemzéseket, ajánlásokat készít a gondok enyhítése érdekében.

17. Kapcsolatot tart az ÁNTSZ-szel, a kistérség települési önkormányzataival, az egyházakkal és civil szervezetekkel.

 

 

3. Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Feladat- és hatáskörök

1. véleményezi a településfejlesztési javaslatokat
2.
javaslatot tesz a településfejlesztési elképzelésekre, útépítésekre, véleményezi az ilyen irányú javaslatokat
3. javaslatot tesz zöldterületek létesítésére, fenntartására és fejlesztésére
4. javaslatot tesz a település turisztikai, szabadidős tevékenységének fejlesztésére
5. véleményezi a közbiztonságának helyzetét, az erről szóló beszámolót
6. véleményezi a közterület használat szabályaira vonatkozó előterjesztéseket
7. előkészíti és véleményezi az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait
8. javaslatot tesz a közművelődési célok meghatározására, javaslatot tesz az önkormányzat által megszervezésre kerülő helyi ünnepségek, programjára, lebonyolítására, az ifjúság helyzetének javítására, részükre szóló kulturális programok kidolgozására, a lakosság igényéhez igazodó programok megszervezésével
9. véleményezi a települési ünnepélyek éves tervét
10. véleményezi Felsőpakony Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím, és a „Felsőpakonyért” kitüntetés adományozását
11. véleményezi az önkormányzati alapítványok beszámolóját
12. véleményezi a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámolókat
13. folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság elégedettségét az önkormányzat művelődés és kultúra területén végzett tevékenységéről, a folyamatos lakossági igényekről tájékozódik és az igényeknek megfelelő programok kidolgozásában illetve megszervezésében közreműködik
14. támogatja a közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolását
15. jelentést, beszámolót vitat meg az oktatási és közművelődési intézmények munkájáról
16. az oktatási intézmény vezetői pályázatok előzetes véleményezése
17. koncepciót dolgoz ki a település sportéletének fejlesztésére, színesítésére
18. kapcsolatot tart a település sportköreivel, sportegyesületeivel
19. ösztönzi az ifjúsági és szabadidős sporttevékenységet
20. véleményezi a sporttal kapcsolatos költségvetési, gazdálkodási elképzeléseket
21. településen működő sportegyesületek, ifjúsági célú önszerveződött csoportok részére támogatás és elismerés nyújtásának javaslata a képviselő-testület felé
22. segítséget nyújt az ifjúsági, sport rendezvények megszervezésében
23. figyelemmel kíséri az óvodában, iskolában folyó sporttevékenységet
24. sportlétesítmények fejlesztésének elősegítése
25. szabadidősport feltételeinek fejlesztése
26. gyermek-és ifjúsági sportrendezvények segítése
27. kapcsolattartás a civil szervezetekkel, működésük elősegítése, közös rendezvények szervezése
28. az önkormányzat lakosság felé irányuló kommunikációjának segítése, támogatása (újság, internetes portál) a polgármester felügyeletével, jóváhagyásával