Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

 

Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ 

gondozónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önellátási hiány mértékének megfelelően gondozási tevékenység végzése, a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján. Adminisztrációs feladatok elvégzése. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, általános ápoló, szociális gondozó,

         gondozó - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz, iskolai bizonyítványok

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság, terhelhetőség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíróné Mózes Márta nyújt, a 20/2971515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/953-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gondozónő.

vagy

         Elektronikus úton Bíróné Mózes Márta részére a gyermekvedelem@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Bíróné Mózes Márta, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat érvényesítésének jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.felsopakony.hu - 2017. április 11.

 


Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

művelődésszervező és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások, intézményhez tartozó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása. Részvétel az intézményi és önkormányzati rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, részvétel nyilvános szerepléseken

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendezvényszervező - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél, az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati kezeléshez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filák Lászlóné nyújt, a 06209299727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező és könyvtáros.

        Személyesen: Filák Lászlóné, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.felsopakony.hu - 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására

 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.08.01-től 2022.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Q vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-től 2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga,
- pedagógus munkakörben megszerzett szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- magyar állampolgárság,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- iskolai végzettségét, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
- nyilatkozatot arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információkat Kittler Zsuzsa nyújt, a 06-29/317-131-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.). Kérjük a borítékon feltűntet ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1188-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
V
agy
- Elektronikus úton Kittler Zsuzsanna részére a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu Email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyv megérkezését követően, képviselő-testületi ülésen kerül a pályázat elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.felsopakony.hu – 2017. április 7.
- Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláin – 2017. április 3.
- egyéb fórumokon – 2017. április 7.

Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ - Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Felsőpakony Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat
2363 Felsőpakony, Zrínyi u. 36/B.
Intézményvezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.05.10-től 2022.05.09-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A vezető megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrinyi Miklós utca 36/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályokban, illetve az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott szociális és gyermekjóléti közszolgáltatások megvalósítása, a család és gyermekjóléti szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai, gazdasági és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, - az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontjában és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 1. pontjában a család és gyermekjóléti szolgálat magasabb vezető munkakörre meghatározott valamely szakirányú felsőfokú képesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Felsőfokú végzettség vagy szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai gyakorlat,
- Szociális szakvizsga/szakvizsgával nem rendelkező pályázónak a nyilatkozata arról, hogy vállalja a szakvizsga megszerzését két éven belül/vagy a mentesség igazolása,
- Bűntetlen előélet, magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- A munkakrhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információkat Kittler Zsuzsanna humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 06-29/317-131-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati datbázosban szereplő azonosító számot: F/1187-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
vagy
- Elektronikus úton Kittler Zsuzsanna részére a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Kittler Zsuzsanna, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott Előkészítő Bizottság – a pályázók személyes meghallgatását követően – véleményezi a beérkezett pályázatokat. A bizottság írásb foglalt véleményét mérlegelve a kinevezésről Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 3.

A pályázat kiírása további közzétételének helye, ideje:
- www.felsopakony.hu – 2017. március 31.
- egyéb fórumok – 2017. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

 

MUNKALEHETŐSÉG

Felsőpakony Mesevár Naköziotthonos Óvoda pályázata óvodatitkár munkakör betöltésésre.

 

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Felsőpakony Mesevár Naköziotthonos Óvoda
óvodatitkár

munkakör betöltésésre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
adminisztrációs feladatok allátása tanügyi igazgatási feladatok segítése

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazotti jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobosné Kerepeczki Mária nyújt, a 06 20 929 9747-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


- Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óoda címére történő megküldésével (2363 felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1012-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

vagy

- Elektronikus úton Dobosné Kerepeczki Mária részére a mesevarovi@freemail.hu Email címen keresztül

- Személyesen: Dobosné Kerepeczki Mária, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. április 7.

A pályázat kiírásának további közzétételének helye, ideje:
- www.felsopakony.hu – 2017. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását.