Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda 

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                    

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01 -től 2022.08.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         • Főiskola,

         • magyar állampolgárság,

      • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        • 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

           b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

         c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

          d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó szakmai önéletrajza,

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

• iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

• adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

• nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kittler Zsuzsanna nyújt, a 29/317-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1531/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

vagy

         Elektronikus úton polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyv megérkezését követően, képviselő-testületi ülésen kerül a pályázat elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.felsopakony.hu

         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláin

         egyéb fórumokon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.