FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

5 - 6 minutes readPályázat könyvtárvezető munkakör betöltésére

Reader Mode

PÁLYÁZAT

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozott idejű jogviszony 2023.január 1-től 2027. december 31-ig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős (8 órás)

A munkavégzés helye:
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház (2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.) vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, VAGY nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú végzettség.
 • Végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
 • A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, cselekvőképesség, és az, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program.
 • Végzettség, szakképzettség hitelt érdemlő igazolása.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el – nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4 § (1) – (2) bekezdésére.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211 §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babics Edina nyújt, a 06-29/317-131 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu címre.
 • Személyesen: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.)
 • Postai úton: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának címezve (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni: könyvtárvezetői pályázat.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6 § (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálására Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november hónapjában tartandó testületi ülésén, de legkésőbb 2022. december 15-ig kerül sor. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest