FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

3 - 4 minutes readPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Reader Mode

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.
Fentiek elismerésére 2021-ben ismét meghirdetésre kerül a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” című pályázat.

A Díj elnyerésére jogosultak köre

  1. Természetes személyek
  2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek

A Díjból 1-1 kerül odaítélésre a fenti két jogosultsági kategóriában.
A támogathatóság tartalmi feltétele: Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munka végzése.
Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

A pályázat formai követelményei
A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, összefűzött vagy egybekötött A/4 formátumban.

A benyújtandó dokumentumnak tartalmazniuk kell:
• a javasolt személy vagy szervezet nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid (1-3 A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A javaslatnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

A Díj adományozásának rendje
A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:
a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
c) a közgyűlés tagjai.

A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés Jogi és Önkormányzati Bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.
A díjjal díszoklevél és emlékplakett formájában kerül átadásra.
A díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2021. decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatot 2021. október 04-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2021.”
Felmerülő kérdéssel, problémával Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-1-233-68-60;
Mobil: 06-20-5999-382
E-mail: kormose@pestmegye.hu

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest